Dofinansowane projekty

manager supervisor worker discussing about production results new strategy factory industrial hall

ergonomiczny

ELPLAST+

ergonomicznyELPLAST+

Loga dofin

„ELPLAST+” Sp. z o.o. realizuje projekt „ergonomicznyELPLAST+” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Projekt będzie realizowany w okresie od 2023-09-01 do 2023-11-30
Wartość całkowita projektu: 538 853,20 zł
Koszty kwalifikowane: 538 853,20 zł
Dofinansowanie UE: 458 025,22 zł

Celem głównym projektu „ergonomicznyELPLAST+” jest eliminacja do 30.11.2023 r. zdrowotnych czynników ryzyka związanych głównie z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego u 84 pracowników (K=13) zatrudnionych na umowę o pracę na co najmniej 1⁄2 etatu w ELPLAST+.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez m.in. następujące działania:

  • Komponent edukacyjno-informacyjny (działania świadomościowe)
  • Zmodernizowanie stanowisk pracy w celu zmniejszenia zdrowotnych czynników ryzyka, aby umożliwić kontynuowanie pracy.
  • Działania związane z tworzeniem przyjaznego zdrowiu środowiska pracy (work- life balance).
Dofinansowanie

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Projekt dotyczy utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Finansowanie zadania z państwowych funduszy celowych

Rodzaj dotacji budżetowej:

dotacja z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wartość dofinansowania:  81.000,00 zł. na 2023 r.

Wartość całkowita: 254.398,00 zł. na 2023 r.

Opis projektu:

Montaż zewnętrznej sieci oświetleniowej. Zakup dwóch wózków podnośnikowych.

manager supervisor worker discussing about production results new strategy factory industrial hall

PROJEKT UE

27.07.2015
30.12.2015

WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI ELPLAST+ POPRZEZ ZAKUP NOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH WPROWADZENIE NA RYNEK ZNACZĄCO ULEPSZONYCH PRODUKTÓW

„ELPLAST+” Sp. z o.o. w terminie 27.07.2015 – 30.12.2015 zrealizowała projekt pod nazwą „Wzrost konkurencyjności Spółki Elplast+ poprzez zakup nowych środków trwałych umożliwiających wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonych produktów” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Nr projektu WND-RPSL.01.02.04-00-182/15.

Wartość projektu: 943 410,00 PLN

Wartość dofinansowania: 369 924,10 PLN (48,23% kosztów kwalifikowalnych).

Dzięki realizacji projektu Spółka zakupiła linię do regranulacji oraz formę do rotacyjnego formowania tworzyw sztucznych do produkcji studzienek wodomierzowych DN 1000. Dzięki temu Spółka „ELPLAST+” Sp. z o.o. wprowadzi na rynek znacząco ulepszone studzienki wodomierzowe, studnie kanalizacyjne, wodomierzowe, drenarskie, studnie i zasobniki telekomunikacyjne, pomosty pływające, donice i meble.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

belka1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby