RODO

Realizując prawny obowiązek, informujemy, że Administratorem przekazywanych nam danych osobowych jest „ELPLAST+” sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, adres: ul. Niepodległości 8, 44-336 Jastrzębie-Zdrój REGON 276077840, NIP 6331971812, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000112824. Obowiązek ten wynika z  przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pracowników i współpracowników „ELPLAST+” sp. z o.o. oraz Państwa, Państwa Pracowników jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, oraz art. 6 ust. 2 lit. f) RODO.

Informujemy, iż Pani/Pana dane zostały uzyskane przez Administratora przy realizacji umów lub  ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) .

Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych w „ELPLAST+” sp. z o.o. znajduje się w Polityce Prywatności.