Polityka prywatności

RODO, polityka prywatności (ochrona danych osobowych) i polityka cookies Spółki „ELPLAST+” Sp. z o.o.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest „ELPLAST+”  Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju adres do doręczeń: ul. Niepodległości 8, 44-336 Jastrzębie – Zdrój, NIP: 6331971812, REGON: 276077840 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000112824, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy w wysokości 1.980.000,00 zł: adres poczty elektronicznej: elplast@elplastplus.pl, numer telefonu: 32 471 80 40 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta Spółki.

2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:

 • zawarcie i realizacja Umowy ;
 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Spółki:

 • W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy realizowanej przez przewoźników zewnętrznych (np. przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska), Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności;
 • Instytucje Państwowe upoważnione z mocy prawa do przetwarzania danych osobowych.

2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów dokonujących zakupu towaru w Spółce: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres do korespondencji /prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.

2.6. Elplast+ Sp. z o.o. zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

2.7. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Elplast+ Sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

2.8. Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Elplast+ Sp. z o.o. i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Elplast+ Sp. z o.o. nie podlegają „Polityce Prywatności”.

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

3.1.  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

3.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadrzędnego.

3.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

3.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

3.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności oraz na e-mail: elplast@elplastplus.pl.

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Elplast+ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Elplast+ Sp. z o.o. obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Elplast+ Sp. z o.o. będzie informować na stronach serwisu.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

5.1. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Elplast+ Sp. z o.o. prosi o kontakt z ADO, poczta e-mail: elplast@elplastplus.pl, tel.: 32/4718040.

5.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub ewentualne roszczenia mogące powstać po jej realizacji.

5.4. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.5. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 • Certyfikat SSL.