Polityka prywatności

Polityka prywatności w „ELPLAST+” sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

 1. Niepodległości 8, 44-336 Jastrzębie-Zdrój

Polityka prywatności Administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej https://elplastplus.pl/ (zwana dalej: „Stroną”). W niniejszej polityce prywatności Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą powinny otrzymać w związku z RODO.

Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę.

 1. Administrator danych.

Administratorem danych użytkowników jest: „ELPLAST+” sp. z o.o.    z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Niepodległości 8, 44-336 Jastrzębie-Zdrój, REGON 276077840 NIP 6331971812, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112824 i będąca jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą.

Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem korespondencyjnym: ul. Niepodległości 8, 44-336 Jastrzębie-Zdrój oraz pod adresem poczty elektronicznej: elplast@elplastplus.pl

 1. Dane zbierane w serwisie oraz cele zbierania danych
 2. Pliki cookies oraz technologie stosowane na tej Stronie służą do analityki i budowania statystyk. Umożliwiają zbieranie informacji o tym, jak często strona internetowa jest odwiedzana i  jak użytkownicy z niej korzystają. Korzystamy z rozwiązań analitycznych partnerów zewnętrznych, którzy poprzez pliki cookies i podobne technologie analityczne, w tym narzędzia statystyczne Google Analytics, uzyskują dostęp do informacji, o których mowa powyżej. Wszystkie te informacje są ujmowane zbiorczo dzięki czemu użytkownicy pozostają anonimowi. W niektórych przypadkach pozyskiwane przez pliki cookies i podobne technologie informacje mogą jednak stanowić dane osobowe, a w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO w tym wypełnia obowiązek informacyjny wynikający z niniejszych przepisów.
 3. W związku z powyższym ust. 1, dane są mogą być zbierane na Stronie w następujących celach:
 4. a) informacje dotyczące urządzenia użytkownika – w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym poszczególnych podstronach;
 5. b) informacje o geolokalizacji – jeżeli użytkownik wyraził zgodę usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczenia bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.
 6. c) informacje dotyczące postępowania wyjaśniającego – w przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia się toczącego się postępowania oraz upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem Cywilnym, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
 7. d) poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystana z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej.
 8. Informacje wskazane w pkt. a i b nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
 9. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi Strony tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnych lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony.
 10. Jeżeli dane osobowe określone w pkt. c będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu.
 11. Dane określone w pkt. c będą przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku realizacji reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes Administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.
 12. Dane określone w pkt. d, są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości Strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na Stronie, jest nie tylko standardem rynkowym, ale również oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych.
 13. W przypadku kontaktu z Administratorem za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail, itp. użytkownik przekazuje swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp. Jest to zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku realizacji reklamacji lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes Administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.
 14. Użytkownik z każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.
 15. Dane są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.
 16. Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach Google Analytics może być dłuższy niż 60 dni, lecz pozostaje to poza zakresem decyzyjnym Administratora.
 17. Strona przetwarza pliki cookie na potrzeby Elplast+ sp. z o.o., Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności tych usług znajdują się na stronie:   https://elplastplus.pl/polityka-prywatnosci/.

III. Działania marketingowe

 1. Dane osobowe będą również zbierane w związku z korzystaniem z Serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do:
 2. a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. b) marketingu  własnych  produktów  lub  usług  Administratora,  w  tym  organizowaniu  kampanii reklamowych oraz promocji;
 4. c) umożliwienia  lub  ułatwienia  użytkownikowi  wzięcia  udziału  w  konkursach  oraz  loteriach organizowanych przez Administratora;
 5. d) umożliwienia lub ułatwienia użytkownikowi wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych na oferty pracy, staże, praktyki u Administratora,
 6. e) umożliwienia użytkownikowi korzystania  z  innych  usług  oferowanych  za  pośrednictwem serwisu www.elplastplus.pl
 7. W celach określonych w ust. 1 pkt a) – c) dane osobowe zbierane są automatycznie i mogą być użyte w celu  dostosowania  wyświetlanej  strony  Serwisu  do  indywidualnych  ustawień  użytkownika  oraz prowadzenia  analiz  statystycznych  dotyczących  użytkowników  i  odwiedzających  stronę  na potrzeby Administratora. Zgromadzone  informacje  mogą  być  także  wykorzystane do ich udostępnienia  uprawnionym  organom,  w  szczególności  organom  wymiaru  sprawiedliwości,  w przypadku  uzasadnionego  przypuszczenia  popełnienia  przez  użytkownika  przestępstwa  w  Serwisie,  a  także  na  wniosek  uprawnionych  organów  na  podstawie  obowiązujących  przepisów prawa.
 8. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj.  realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.
 9. Na Stronie Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników.
 10. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów. Wyświetlanie tych treści dokonywane jest przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów.
 11. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.
 12. Dostęp do danych osobowych.
 13. Administrator nie przekazuje danych osobowych, nie sprzedaje ich ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT, kurierom) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 14. Dane nie będą udostępnianie i przetwarzane w państwach trzecich z zastrzeżeniem pkt. VIII ust. 4.
 15. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą.
 16. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
 17. a) dostępu do swoich danych osobowych
 18. b) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 19. c) do otrzymania kopii danych osobowych;
 20. d) do sprostowania danych osobowych;
 21. e) do usunięcia danych osobowych;
 22. f) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 23. g) do przenoszenia danych osobowych;
 24. h) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny.
 25. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 26. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

VII. Pliki cookies

 1. Informujemy, że korzystając ze strony internetowej  https://elplastplus.pl/ wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać  że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie.
 2. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na korzystanie z plików cookies mogą Państwo w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 3. Pliki cookies, to niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko) wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Pełnią one szereg funkcji, które mają wpływ na Państwa wygodę i bezpieczeństwo przeglądania stron internetowych. Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętanie preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu można zapewnić jej lepsze dopasowanie do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy danych osobowych użytkownika, ani innych poufnych informacji. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 6. a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;
 7. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 8. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 9. a) „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 10. b) „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony, nie dłużej niż 30 dni, w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

VIII. Google Analytics

 1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w  obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, adres IP użytkownika zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania użytkownika ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.
 2. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.
 3. Można zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google jeśli pobiorą Państwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 4. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield (www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.
 5. Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/de.html, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych:www.google.de/intl/de/policies/privacy.
 6. Zmiany Polityki Prywatności.
 7. Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniania i uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora.
 8. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 28.09.2022 r.
 9. Akty prawne
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2.);
 • Kodeks Cywilny (tj.  29 czerwca 2022 r. Dz.U.2022.1360 ze zm.);
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);
 • ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 30 marca 2021 r. Dz.U.2021.576 ze zm.).